Změna velikosti písma
Velikost písma

Hipporiders - Stanovy Hipporiders

STANOVY SDRUŽENÍ

I.

Název sdružení

Název sdružení je:

Hippo-riders o.s.

-

II.

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení Hippo-riders o.s. (dále jen “Sdružení”) je:

Pertoltice pod Ralskem pč.696 , 471 24 Mimoň

-

III.

Činnost sdružení

1. Cílem činnosti Hippo-riders o.s. je především sdružování osob, zejména za účelem

- pořádání společných vyjížděk na motocyklech všech značek,

pořádání setkání majitelů motocyklů , tak i na národní a mezinárodní úrovni,

spolupráce se sdruženími, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti,

vydávání vlastních tiskovin za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti.

2. Veškerá činnost Sdružení je založena na společném zájmu členů Sdružení o motocykly, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter.

-

IV.

Členství

1. Členem Sdružení se může stát jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, která projeví svůj zájem a prokáže, že není členem jiného sdružení stejného zaměření.

2. Členství v Sdružení zaniká:

a. na základě žádosti člena,

b .vyloučením ze Sdružení,

c. zánikem Sdružení.

-

V.

Práva a povinnosti členů

1. Členové Sdružení jsou povinni dodržovat stanovy Sdružení a platit členské příspěvky, jejichž výši vždy pro následující období stanoví výroční členská schůze.

2. Členové Sdružení mají zejména právo

a. požádat a využívat pomoci výboru Sdružení a jeho jednotlivých členů,

b. účastnit se všech společných akcí, vyjížděk a setkání pořádaných Sdružením

c. účastnit se členských schůzí, předkládat na těchto schůzích návrhy, volit a pokud již člen dosáhl věku osmnácti let, též být volen do orgánů Sdružení

d .nosit označení příslušnosti ke Sdružení,

-

VI.

Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

a.Výroční členská schůze,

b.Výbor,

c.Ředitel.

-

VII

Výroční členská schůze

1. Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení, její jednání svolává výbor jednou ročně jako řádné a to zpravidla na podzim toho kterého kalendářního roku. Mimo to výbor může , podle vlastního uvážení , na žádost alespoň 20 % členů ,svolat mimořádnou výroční členskou schůzi.

2. Výroční členská schůze se skládá z přítomných členů Sdružení.

3. Pozvánka na řádnou výroční členskou schůzi musí být zaslána všem členům na adresu posledního známého trvalého bydliště nejméně 3 týdny před jejím trváním. Pozvánka na mimořádnou výroční schůzi musí být zaslána všem členům na adresu posledního známého trvalého bydliště nejméně 1 měsíc před jejím konáním. Společně s pozvánkou musí být všem členům zaslán program výroční schůze. Nejpozději do 1 měsíce po konání výroční schůze musí být všem členům zaslán zápis z jednání výroční schůze.

4. Výroční členská schůze :

projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení,

projednává a schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období,

schvaluje výši a strukturu členských příspěvků na další období,

rozhoduje o návrhu výboru na vyloučení člena,

rozhoduje o změně stanov Sdružení,

volí a odvolává členy Výboru Sdružení, který je alespoň sedmičlenný , nejméně však čtyřčlenný.

5. Výroční členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů Sdružení.

-

VIII.

Výbor

1. První schůze členů výboru se koná ihned po jejich zvolení v rámci Výroční schůze a volí ze svého středu ředitele sdružení, asistenta ředitele sdružení, a pokladníka .Funkční období volených členů je jeden rok.

2. Výbor může být rozšířen i o další funkcionáře, kteří jsou do Výboru kooptováni stejně jako v případě rezignace některého z členů Výboru. Kumulace funkcí je přípustná.

3. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny volených členů výboru. Rozhodnutí výboru je přijato hlasuje-li pro něj nejméně jedna polovina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů členů výboru, rozhoduje hlasředitele, který má vzhledem ke své odpovědnosti za ochrannou známku Hippo-riders o.s. , i právo “ veta “ .

4. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou určeny pro projednání na výroční schůzi.

5. Výbor se schází minimálně dvakrát do měsíce při pravidelných schůzích nebo na žádost kteréhokoliv svého člena.

-

IX.

Ředitel sdružení

1. Statutárním zástupcem sdružení je ředitel sdružení, který je oprávněn jednat jménem sdružení navenek nebo k tomuto zmocnit jiného člena Sdružení.

2. Ředitel řídí schůze výboru a řádné i mimořádné schůze členů Sdružení.

3. Ředitel předkládá výroční členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a případný návrh na jmenování či odvolání jednotlivých členů výboru.

4. Ředitel je oprávněn, se souhlasem Výboru , nakládat s finančními prostředky Sdružení.

5. Ředitel je též oprávněn dle svého uvážení přenést některé své pravomoci na asistenta ředitele a na ostatní členy výboru.

-

X.

Asistent ředitele

1. Asistent ředitele v případě nepřítomnosti ředitele,či pokud tak byl pověřen ředitelem ,přebírá jeho práva a povinnosti.

2. Dále je zodpovědný za administrativu Sdružení. Rozesílá pozvánky na schůze, pořizuje zápisy ze schůzí, pravidelně kontroluje platnost členství členů.

-

XI.

Pokladník

1. Pokladník je zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí Sdružení.

2. Pokladník má též právo disponovat s finančními prostředky Sdružení po schválení výborem

3. Pokladník je povinen předložit výroční členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření Sdružení za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období.

4. Pokladník eviduje platnost členství členů.

-

XII.

Další funkcionáři

1. Activities Officer – odpovídá za uspořádání a administrativu akcí pořádaných Sdružením

2. Road Captain – plánuje trasy pro vyjížďky a přesuny. Je povinnen jet vždy jako první a starat se o bezpečný průjezd všech účastníků. V případě návštěvy zařízení, ve kterém se podávají alkoholické nápoje, je povinnen všem členům Sdružení osobně domluvit, aby nepožívali alkoholické nápoje před jízdou .

3. Ladies of Hippo Officer – připravuje ženskou část členské základny k aktivnějšímu zapojení do činnosti Sdružení.

4. Editor – je autorem, tvůrcem, zařizovatelem a distributorem všech publikací Sdružení.

5. Fotograf – zajišťuje obrazovou dokumentaci o činnosti Sdružení.

6. Kronikář – vede kroniku Sdružení.

7. Webmaster – zajišťuje zpracování a aktualizaci webových stránek

-

XIII.

Zrušení fondů

V případě zrušení Sdružení nebo jeho rozpadu je všechen majetek po odečtení daní nebo dlužných plateb a veškeré finance odevzdány charitativní organizaci. V žádném případě se žádný majetek nebo finance Hippo-riders o.s. nesmí stát majetkem jakéhokoliv officera nebo jiné soukromé osoby.

-

XIV.

Přijímání nových členů O přijetí nového člena rozhoduje Výbor Sdružení na svém zasedání na základě vyplněné přihlášky, jejíž vzor je přílohou 1. těchto stanov

-

XV.

Vyloučení člena

1. Při hrubém porušení stanov, poškozování zájmů Sdružení a zejména při nezájmu o činnost Sdružení může být člen ze Sdružení vyloučen.

2. Návrh na vyloučení, který podává výbor, musí být schválen Ředitelem.

3. Podnět pro tento návrh může výboru předat kterýkoliv člen Sdružení.

4. Vyloučený člen nemá právo nosit označení příslušnosti ke Sdružení.

-

XVI.

Ukončení členství

Člen Sdružení může výbor požádat o ukončení členství na vlastní žádost. Výbor tuto skutečnost oznámí na výroční schůzi. Členství ve Sdružení v takovém případě zaniká dnem, kdy žádost člena Výbor projednal či měl projednat .

-

XVII.

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s příjmy z členských příspěvků, jejichž výši pro následující období stanoví výroční členská schůze a s případnými dary a dotacemi, které používá k hrazení nákladů své činnosti.

2. Činnost Sdružení má neziskový charakter.

3. Sdružení hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.

-

Sepsal a podepsal přípravný výbor :

-

Radek Nešněra

Karel Ptáček

Milan Ljaško

-

-

V Pertolticích pod Ralskem dne 1.července 2006

Foto -